Trygdekasseavtale

Nevropsykologisk Senter v/psykolog Odd-Arne Reiersen har trygderefusjonsavtale. Det offentlige vil derfor dekke hoveddelen av undersøkelsens kostnad. For nærmere informasjon se prisliste. Utgifter til tolk dekkes ikke av refusjonsavtalen. Denne kostnaden må pasienten selv dekke. Siden vår avtale ikke utløser driftstilskudd fra Helse-Sør Øst, så dekkes dette inn ved et mellomlegg som pasienten betaler (se prisliste).

Attester, sakkyndighetsoppdrag, utredning av egnethet for bilkjøring eller utredning av dyskalkuli, dyskleksi dekkes ikke det trygderefusjonsavtalen (se prisliste for disse tjenestene).

Hvis domstolene, barnevernet henviser sakkyndighetsoppdrag etter barneloven eller barnevernsloven, så sender vi regning for utredningen direkte til henvisende instans, og brukeren/pasienten betaler ingenting.

Vi kan ta imot pasienter fra hele landet, men undersøkelsen må foregå ved vårt hovedkontor i Oslo for saker som utløser trygderefusjon. Andre saker kan utredes ved filialkontorene I Bergen eller Tromsø. For at utredningen skal utløse trygderefusjon må den være medisinsk nødvendig.

Alle søknader om undersøkelse (også ved filialkontorene) må sendes vårt hovedkontor I Oslo: Nevropsykologisk Senter, Hegdehaugsveien 8, 0167 Oslo. Pasienten kontaktes deretter av oss for nærmere avtale for hvilket kontor, tid og dato for undersøkelsesstart.

For pasienter langveisfra, kan vi arrangere "pakker" hvor utredningen gå over 2-3 etterfølgende dager. Hotell og reise må pasienten selv ordne og betale.

Trygdesaker

I saker hvor arbeidstageren har vært sykmeldt 1 år uten å gjenvinne hele arbeidsevnen, blir neste steg arbeidsavklaringspenger -AAP (det som før ble kalt attføring eller rehabilitering). For å få rett på
yrkesmessig attføring (støtte til skole/opplæring) til annet yrke, må en varig skade hindre ham/henne å vende tilbake til yrket.


Hvis det er utsikt til bedring ved igangsetting av adekvat behandling, går arbeidstakerne over på såkalt medisinsk attføring/arbeidsavklaringspenger og behandling igangsettes. Hvis attføringsprosessen mislykkes, kan klienten få tildelt uførepensjon.

Nevropsykologisk test er ofte benyttet for kartlegging av ressurser eller
funksjonssvikt i forhold til å makte å gå i jobb på vanlige betingelser.

Vi har ofte hatt oppdrag fra trygdekontoret for å vurdere:

- Rett til sykepenger
- Rett til arbeidsavklaringspenger
- Rett til uførepensjon
- Utmåling av yrkeskadererstatning

 

.

 

Sakkyndighetsoppdrag for domstolene og barnevernsaker og saker etter Barneloven (barnefordeling)

Nevropsykologisk utredning har vist seg nyttig både i strafferettslige, sivilrettslige og saker ført etter lov om barnevern/barne og familie loven. Slike oppdrag blir avregnet etter timeforbruk, hvor domstolens salær for sakkyndighetsarbeide benyttes.

Nevropsykologisk metodikk brukes i strafferettslige saker for vurdering av

- Strafferettslig tilregnelighet utifra evnenivå
- Strafferettslig tilregnlighet usifra ev. Hjerneskade
- Omfang av hjerneskader for fornærmede
- Omfang av psykiske skadevirkninger for fornærmede

I sivilrettslige saker vurderes eksempelvis
- Medisinsk invaliditet etter påført skade,
- Ervervmessig invaliditet etter påført skade

I saker ført etter barnevernsloven, er vurdering av andre forhold enn
omsorgsvikt, eks. hjerneskade problematikk av betydning for at retten skal ta stilling til omsorgsevne.

Arbeidspsykologiske prøver (karriereveiledning)
Den nevropsykoloiske undersøkelse kartlegger vitale funksjoner nødvendig for å mestre et yrke gjør den til et nyttig supplement til arbeidspsykologisk utredning ved yrkesvalg utifra evner og forutsetninger.


Webdesign ©2011 Web Norge med Easy CMS publiseringsløsning